Nieuwe opleiding is pas de eerste stap

De nieuwe opleiding die IPC Groene Ruimte dit najaar start is pas een eerste, maar belangrijke stap voor het vakgebied van beheer van sportaccommodaties, zegt Sjaak Groen, de voormalig voorzitter van de werkgroep Human Capital Turfmanagement van de branchevereniging BSNC.

training voor groundsman en field manager

De nieuwe opleiding die IPC Groene Ruimte dit najaar start is pas een eerste, maar belangrijke stap voor het vakgebied van beheer van sportaccommodaties, zegt Sjaak Groen, de voormalig voorzitter van de werkgroep Human Capital Turfmanagement van de branchevereniging BSNC.

De branche kampt, net als vele andere branches, met een groot gebrek aan instroom van nieuw personeel terwijl met name in het sportveldenvak, de komende jaren een grote groep met pensioen zal gaan. Voor het vak van terreinmeesters en sportveldbeheerders geldt dus ‘code oranje’.

Om dit te veranderen is de branchevereniging BSNC een aantal jaren geleden een werkgroep Human Capital Turf Management gestart. Die adviseren om het imago van de beroepsbeoefenaar te verbeteren, modern werkgeverschap als de waarborging van de kwaliteit van de opleiding(en).

“We gebruiken tegenwoordig veel geavanceerde technieken terwijl er ook nadrukkelijker een vraag is naar een meer ecologische benadering. Deze aspecten moeten veel meer centraal gaan staan”

Sjaak Groen

De introductie door IPC Groene Ruimte van een nieuwe opleiding ziet Groen als een goede inspeling op de nieuwe ontwikkelingen.

Groen, een oud-docent aan HAS Green Academy in Den Bosch die samen met onder andere Wim van Vulpen van GreentoGrow, Johan van Apeldoorn van IPC Groene Ruimte maar ook anderen, invulling aan de Werkgroep gaf, heeft het vak de afgelopen jaren snel zien veranderen. “We gebruiken tegenwoordig veel geavanceerde technieken terwijl er ook nadrukkelijker een vraag is naar een meer ecologische benadering. Deze aspecten moeten veel meer centraal gaan staan,” zo merkt hij op. “Het moet aan de jeugd worden duidelijk gemaakt dat het vak veel meer is dan maaien en bemesten.”

Beter imago noodzakelijk

Dat imago van ‘mensen die met hun handen in de grond zitten’ is al lang achterhaald. “Dat aspect blijft zeker belangrijk maar de komst van nieuwe technieken en technologieën en hoe daar mee om te gaan, verdient zeker ook aandacht.” Als het aan de werkgroep Human Capital Turf Management ligt, dienen de specialisten veel meer op een voetstuk te worden geplaatst. “Dat imago moet tot ver buiten de sector vergroot worden.” De verkiezing van de Fieldmanager van het Jaar is slechts een hulpmiddel. “De jury voor deze uitverkiezing functioneert momenteel ook als een vliegwiel maar organisaties zoals de BSNC, KNVB, NOCNSF, VSG, Cumela of VHG, om er maar een paar te noemen, zouden het verder gezamenlijk uit moeten dragen.”

“De benaming terreinmeester en sportveldbeheerder is niet langer gerechtvaardigd. Men is vakspecialist namens de accommodatie en er wordt verwacht dat men over zaken kan communiceren”

Sjaak Groen

Het maatschappelijk belang dat terreinmeesters en sportveldbeheerders mogelijk maken, mogen we namelijk niet onderschatten, zo merkt hij op. “We hebben het over de gezondheid van mensen. Dat vereist goede faciliteiten met een balans van gras- en kunstgrasvelden en waarbij de grasvelden op een ecologisch verantwoorde wijze beheerd worden. Uiteindelijk blijft het bodem, water en gras met daar omheen vegetatie. Het beheer van de totale accommodatie vraagt om een biodiverse en circulaire benadering waar meer aandacht voor moet komen.” De BSNC verkent daarom nu de mogelijkheden om in 2023 een imago-campagne te starten.

Meer uniformiteit

Een andere ontwikkeling die de werkgroep noodzakelijk vindt, is meer uniformiteit in de benaming van functies. “Een uniforme benaming is belangrijk voor de herkenbaarheid en dus ook het imago. De benaming terreinmeester en sportveldbeheerder is niet langer gerechtvaardigd. Men is vakspecialist namens de accommodatie en er wordt verwacht dat men over zaken kan communiceren.” De Werkgroep heeft voorgesteld om de naam Terreinmeester te vervangen door Groundsman en (Sport)veldbeheerder door Fieldmanager. “Die sluiten ook beter aan op het ondernemerschap dat hoog in het vaandel moet staan en waarbij de groundsman of fieldmanager continue bezig is met beter en efficiënter beheer van de sportvelden.” De BSNC heeft deze benamingen inmiddels overgenomen in de communicatie. Of opleidingsinstituten, gemeenten en marktpartijen dat ook doen, is echter aan hen.

Meer uniformiteit is ook nodig voor wat betreft de eindkwalificaties. “Er zijn inmiddels allerlei goede initiatieven maar de stip op de horizon is nog altijd onduidelijk.” Groen ziet hier vooral een taak voor de brancheorganisatie(s). “Zij moeten de eindkwalificaties vaststellen en het volgen van bij- en nascholingsprogramma’s bevorderen want zij staan ervoor dat de sector goede mensen heeft.”

De werkgroep heeft een aantal functieprofielen opgesteld. “Wat ons betreft is het nu aan de branchevereniging om deze vast te stellen en hier een waardering aan te koppelen.” Die waardering zou zich ook moeten doorvertalen in beteren CAO-voorwaarden.

Geef een reactie