Verbod op chemie weer van kracht

Het gebruik van pesticiden op sportvelden en golfbanen is weer officieel verboden. Begin juli vernietigde de Hoge Raad het arrest uit eind 2020 waarin nog werd gesteld dat de juridische grondslag voor een wettelijk verbod op professioneel gebruik van pesticiden buiten de landbouw, ontbrak.

Verbod op chemie is weer van kracht

Het gebruik van pesticiden op sportvelden en golfbanen is weer officieel verboden. Begin juli vernietigde de Hoge Raad het arrest uit eind 2020 waarin nog werd gesteld dat de juridische grondslag voor een wettelijk verbod op professioneel gebruik van pesticiden buiten de landbouw, ontbrak.

Sinds 2016 gold er een uitzondering voor sportvelden en golfbanen. In april 2020 scherpte de overheid die uitzondering aan door het gebruik van pesticiden alleen toe te staan als dat strikt noodzakelijk was om een beperkt aantal ziekten, onkruiden en plagen tegen te gaan. Daarnaast werd verwacht dat de accommodatie allereerst aan de stappen van een geintegreerd gewasbescherming (IPM) had voldoen.

Eind 2020 stelde het gerechtshof in Den Haag vast dat er onvoldoende wettelijke grondslag was voor het verbod. De zaak was aangespannen door belangenbehartigers van bedrijven die pesticiden produceren voor de Nederlandse markt. De Nederlandse staat is hierop in cassatie gegaan. Op 8 juli j.l. vernietigde de Hoge Raad het arrest uit 2020, waarmee het gebruiksverbod buiten de land- en tuinbouw met onmiddellijke ingang weer van kracht werd.

Het gebruik van Groeiregulatoren op golfbanen is nu helemaal niet meer toegestaan

En nu?

De Nederlandse Golf Federatie wijst erop dat, op basis van de uitzonderingsregeling, opnieuw deze tabel geldt. Uit de tabel is op te maken dat golfbaanbeheerders op basis van de uitzonderingsregeling – en na toepassing van IPM – alleen nog maar mogen bestrijden tegen specifieke schimmelziekten, onkruiden en insecten op bepaalde plekken op golfbanen. Als er na toepassing van IPM bestreden mag worden tegen specifieke schimmelziekten, onkruiden en insecten, dan worden deze plekken “uitgezonderde oppervlakken” genoemd. Het gebruik van Groeiregulatoren op golfbanen is nu helemaal niet meer toegestaan.

  • Waar in de tabel ‘nee’ staat, mogen geen pesticiden worden gebruikt, ook niet de producten die nog door het Ctgb zijn toegelaten.
  • Waar ‘ja’ staat, mag voor wat betreft schimmelziekten het gehele uitgezonderde oppervlakte behandeld worden (100% per jaar van de greens, fringe/collar, foregreen/apron).
  • Bij insecten en onkruiden geldt waar ‘ja’ staat aangegeven een totale oppervlaktelimiet van maximaal 20% per jaar specifiek voor de benoemde plagen en onkruiden. Het oppervlakte is daarbij het totaal uitgezonderde oppervlakte betreffende kortgras (dus niet het totaal beheerde areaal van het golfterrein) wat hieronder valt.
  • Dus bijvoorbeeld: als de omvang van het uitgezonderde speloppervlak op een bepaald golfterrein (het totale beheerde terrein is bijvoorbeeld 47 hectare) in totaal 15 hectaren bedraagt (van fringe/collar tot en met mantained-rough), mogen per jaar tegen de genoemde onkruiden op ten hoogste 3 hectaren (20% van 15 hectaren) herbiciden worden toegepast.
  • Voor (delen van) golfterreinen die in het kader van renovatie of grootschalig onderhoud opnieuw zijn ingezaaid, is van toepassing: in jaar 1 geen toepassing van herbiciden, in jaar 2 of 3: eenmalig 100% voor zover noodzakelijk.
  • Een herbicide tegen ridderzuring moet pleksgewijs, gericht op het onkruid, worden toegepast.

De NGF benadrukt dat IPM voorwaardelijk is voor de uitzonderingsgevallen.

Geef een reactie