Harmonisatie procedures mineraal gevuld kg

kunstgras voor voetbal

De programmaraad van het Kwaliteitszorgsysteem overleg is een taakgroep gestart die onderzoekt of de procedures rondom minerale kunstgras voetbalvelden herzien moeten worden.

Momenteel worden er diverse systemen in meerdere trajecten getoetst en die op basis van verschillende procedures zijn gestart. Dat werkt verwarring in de hand. Zo bleek in Amersfoort een mineraal gevuld veld geinstalleerd te zijn zonder dat het de labtest had doorstaan.

Op meerdere plekken elders in het land zijn aanbieders gedwongen geweest een gewonnen aanbesteding terug te geven aan de opdrachtgever omdat het hen niet tijdig was gelukt een goedkeuring voor de sportproductenlijst te halen. In een enkel geval werd dit getracht op basis van een mini-veldje.

De programmaraad heeft de taakgroep nu gevraagd hen te adviseren over de afronding van de testprocedure van alle huidige sportproducten welke op dit moment met deze status op de sportproductenlijst staan. Bij dit advies wordt gekeken naar de bekende resultaten uit laboratoriumrapporten, praktijkmetingen en gebruikerservaringen. De taakgroep heeft alle producenten bereid gevonden de resultaten te delen en het testtraject aan de taakgroep te presenteren.

Vaststelling

Het advies per mineraal gevuld systeem bestaat uit een set afspraken waaraan de producent binnen een vastgestelde periode moet voldoen om de status goedgekeurd te bereiken. Deze afspraken worden gebaseerd op de procedures welke in de laatste 3 jaar van toepassing waren op dit type velden.

De vaststelling van de adviezen per sportproduct gebeurt door de programmaraad. Die heeft dit onderwerp voor het overleg op 11 juli geagendeerd. Dit om elke producent duidelijkheid te bieden en een breed gedragen besluit te nemen.

De kunstgrassystemen die na 11 juli het testtraject ingaan, zouden dan worden getoetst op basis van de herziene procedures. De taakgroep is ook gevraagd een voorstel te doen voor die herziening.

Herziening

De herziening van de procedures vindt plaats op basis van ervaringen met mineraal gevulde voetbalvelden in de laatste jaren.Een aantal procedures zal meer vastomlijnd worden beschreven of scherper worden geformuleerd. Daarnaast wordt ook een nieuwe afweging gemaakt tussen sporttechnisch, materiaaltechnisch en gebruikerservaringen.

Geef een reactie