Handreiking Padel en Geluid

padel

Een speciale taskforce heeft, op initiatief van de Nederlandse Tennisbond (KNLTB), een Handreiking ‘padel en geluid’ opgesteld. Een van de aanbevelingen is om padelbanen voortaan op minimaal 100m afstand van omwonenden te plaatsen.

De populariteit van Padel groeit razendsnel maar kent ook een keerzijde: omwonenden klagen steeds vaker op geluidshinder van de ballen die tegen de glazen stuiten.

Omdat Padel een belangrijk onderdeel is van de alternatieven die de KNLTB tennisend Nederland wil bieden, heeft de bond een taskforce opgesteld. Hierin zijn vertegenwoordigers van belanghebbende partijen (sport, overheid, bouwers, omwonenden, geluidspecialisten) bijeen gekomen, met als doel kennis en inzichten te delen en een gezamenlijke handreiking uit te brengen.

Onder leiding van NOC*NSF is met alle betrokken partijen deze problematiek uitvoerig besproken en getoetst. In het traject zijn diverse bronnen, zoals de toetsingskaders voor ruimtelijke ordening, relevante wetgeving en diverse geluidonderzoeken, meegenomen. Het resultaat is de Handreiking ‘padel en geluid’. Het document kent ook een bijlage.

Voor de handreiking is vanuit deze analyse uitgegaan van de representatieve waarde van 91 dB(A) voor het geluidbronvermogen van één padelbaan. Deze handreiking vervangt de door de Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG) in november 2021 uitgegeven beoordelingsrichtlijn ‘padelbanen en geluid’.

Uitgangspunten

De handreiking is uitsluitend bedoeld voor nieuw aan te leggen padelbanen in de open lucht. Doel van de handreiking is niet alleen een leidraad voor initiatiefnemers, maar zeker ook voor gemeenten en omwonenden. De handreiking sluit aan bij de in Nederland toepasselijke richt- en grenswaarden voor geluid en vervangt dus niet de huidige wet- en regelgeving.

Op basis van dit geluidbronvermogen en diverse andere parameters die de uitstraling van geluid bepalen, is het invloedgebied van het spelen van padel (dus nog zonder gedetailleerd akoestisch onderzoek) bepaald. Afhankelijk van de ligging, locatie en diverse parameters worden er in de handreiking invloedgebieden benoemd voor de toetsingskaders voor ruimtelijke ordening en het Activiteitenbesluit.

Maatwerk

De daadwerkelijke inpasbaarheid van padelbanen is en blijft altijd maatwerk. Er is geen keiharde grens te noemen binnen of buiten het invloedgebied of een initiatief wel of niet akoestisch inpasbaar is. Ook kan de invloed van andere geluidbronnen binnen de inrichting (bijvoorbeeld andere sportactiviteiten) een rol spelen. Er dient, indien een locatie nabij woningen is gelegen, altijd gedetailleerd onderzoek plaats te vinden om daadwerkelijk te kunnen bepalen of het inpasbaar is. Met de juiste maatregelen (bijvoorbeeld geluidschermen) kunnen padelbanen ook binnen de genoemde invloedsgebieden akoestisch inpasbaar zijn. De taskforce adviseert dan ook om te allen tijde akoestisch onderzoek integraal onderdeel te maken van plannen voor de realisatie van padelbanen. Ook wordt geadviseerd om altijd vroegtijdig in overleg te gaan met betrokkenen (initiatiefnemers, gemeenten en omwonenden).

Geef een reactie